ลงทะเบียน

รู้จักเราที่ไหน :


(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
มือถือ :
ข้อมูลที่ระบุตัวคุณ :
เงินเดือนปัจจุบัน/เงินเดือนสุดท้าย
(0 ใส่ถ้าไม่เคยทำงาน) :
English Score Test:  
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาล่าสุด :
ประเทศ :
สถาบันการศึกษา :
เอกวิชา/สาขาวิชา :
ปีการศึกษาที่จบ/คาดว่าจะจบ
เกรดเฉลี่ย
วุฒิการศึกษาก่อนหน้า
วุฒิการศึกษาล่าสุด :
ประเทศ :
สถาบันการศึกษา :
เอกวิชา/สาขาวิชา :
ปีการศึกษาที่จบ/คาดว่าจะจบ
เกรดเฉลี่ย
เคยร่วมกิจกรรมระหว่างเรียนหรือไม
่ (ถ้าเคย โปรดระบุ)
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท
ตำแหน่งงาน
ระยะเวลา (ปี / เดือน)
ระบุเนื้อหางานที่ทำ
Resume
เลือกไฟล์

ใส่ไฟล์ PDF,DOC,PNG,JPG ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์
Transcript ป.โท:
เลือกไฟล์

ใส่ไฟล์ PDF,DOC,PNG,JPG ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์
Transcript ป.ตรี:
เลือกไฟล์

ใส่ไฟล์ PDF,DOC,PNG,JPG ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์
English Score :
เลือกไฟล์

ใส่ไฟล์ PDF,DOC,PNG,JPG ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์