ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

สิทธิประโยชน์สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ