ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สิทธิประโยชน์


การเรียน

รูปแบบที่1 ฝึกประสบการณ์ 2 ปี

ปีที่ 3

• เรียนที่มหาวิทยาลัย 2 วันต่อสัปดาห์
• ฝึกประสบการณ์ 4 - 5 วันต่อสัปดาห์ (สถานประกอบการในจังหวัดของสถานศึกษา)


ปีที่ 4

• ฝึกประสบการณ์ 6 วันต่อสัปดาห์ (สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล)

รูปแบบที่ 2 ฝึกประสบการณ์ 1 ปี

ปีที่ 3
• เรียนที่มหาวิทยาลัย


ปีที่ 4
• ฝึกประสบการณ์ 6 วันต่อสัปดาห์ (สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล)  

(สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล)


รูปแบบที่ 3 เรียนสอนเสริมสื่อออนไลน์

ปีที่ 3- ปีที่ 4

• ฝึกประสบการณ์ 6 วันต่อสัปดาห์ (สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล)
• เรียนผ่านระบบสอนเสริมสื่อออนไลน์ เข้าทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย และ สอบ1ครั้ง / เดือน
 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลเบืองต้น
  • หลักสูตร : ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี
  • ระยะเวลา : ระยะเวลาในการรับทุน 1-2 ปี(ปี3-ปี4)