รายละเอียด

Central Group ขอชวนน้องๆมาร่วมฝึกประสบการณ์เพื่อก้าวเป็นมืออาชีพ
กับบริษัทผู้นำด้านค้าปลีกและอีกหลากหลายกลุ่มธุรกิจ


S   Synergy : Work together as team
M  Management : Manage tasks as assigned
A   Activity : Corporate Social Responsibility (CSR)
R   Relationship : Build relationship among students from diversified universities
T   Talent Pushing : Push out the hidden potential

APPLY NOW

สิ่งที่จะได้รับ

กิจกรรมปฐมนิเทศ ทำความรู้จักองค์กรและทัศนศึกษาดูงานธุรกิจในเครือ Central Group

  • ฝึกประสบการณ์จริงที่ไม่ใช่แค่ นั่งเล่นมือถือ ชงกาแฟหรือถ่ายเอกสาร
  • คิดและนำเสนอโปรเจคฝึกงานรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยได้รับคำปรึกษาจากมืออาชีพ
  • การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การนำเสนอผลงาน ฯลฯ
  • กิจกรรม CG Smart Camp และ กิจกรรม CSR
  • เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงานและหนังสือรับรองการฝึกงาน
คุณสมบัติพนักงาน
  • 1.กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
  • 2.เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  • 3.มีความสนใจ ใฝ่รู้ ต้องการหาประสบการณ์เพิ่มเติม

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

2 เดือน
(มิถุนายน-สิงหาคมของทุกปี)